Polityka ochrony prywatności

Do celów określonych w art. 13 i art. 14 RODO przekazywane są następujące informacje: 

Odpowiedzialny: AZUL YACHTS PALMA, SL

NIF/CIF: B61991634

Adres: C/ JARDINES DE SAN TELMO, 16

Adres e-mail: info@azulyachts.com

Telefon: +34 971280270


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GLOBAL CONSULTORS & CONTROLLERS SL.

Kontakt: https://www.globalconsultors.es

Email: info@globalconsultors.es


Cel: W AZUL YACHTS PALMA, SL. przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz, w celu świadczenia zakontraktowanych usług i wysyłania spersonalizowanych ofert dotyczących produktów i/lub usług firmy, a także w celu zarządzania wysyłaniem informacji i poszukiwaniami handlowymi. Przetwarzamy również informacje o naszych klientach, którzy zamówili nasze produkty i usługi, w celu wysyłania im spersonalizowanych ofert dotyczących produktów i/lub usług firmy. Aby móc zaoferować użytkownikowi nasze produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, opracujemy profil handlowy na podstawie dostarczonych informacji. Na podstawie tego profilu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

Podane dane osobowe będą przechowywane, o ile użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę i nie zażąda ich usunięcia, przez okres 5 lat od ostatniej umowy i/lub zakupu dokonanego przez użytkownika. 


Uzasadnienie: Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest wykonanie umowy poprzez zamówienie produktu i/lub usługi zgodnie z ustawą o usługach społeczeństwa informacyjnego 34/2002, artykuły 20 i 21. Perspektywiczna oferta produktów i usług opiera się na zgodzie, o którą użytkownik został poproszony, bez, w żadnym wypadku, wycofania tej zgody warunkującej zawarcie umowy nabycia produktu i/lub świadczenia usługi. Istnieje obowiązek wyrażenia zgody na zarządzanie wysyłaniem informacji i poszukiwaniem informacji handlowych. 


Odbiorcy: Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane prawem. Nie przewiduje się przekazywania danych do krajów trzecich. Nie mają zastosowania żadne decyzje dotyczące adekwatności, gwarancje, wiążące reguły korporacyjne ani szczególne sytuacje.


Prawa: Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy AZUL YACHTS PALMA, SL. przetwarza dotyczące jej dane osobowe. Zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie ich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych:

WWW.AGPD.ES; pochodzenie: OSOBA ZAINTERESOWANA. 


1.2 Klient wyraźnie akceptuje włączenie danych osobowych zebranych podczas przeglądania strony internetowej lub dostarczonych poprzez wypełnienie dowolnego formularza, jak również tych pochodzących z ewentualnej relacji handlowej do zautomatyzowanych plików danych osobowych, o których mowa w pierwszej sekcji. Podczas procesu gromadzenia danych i w każdym miejscu na stronie internetowej, w którym wymagane są dane osobowe, klient zostanie poinformowany, za pomocą hiperłącza lub poprzez umieszczenie odpowiednich wzmianek w samym formularzu, o obowiązkowym lub nie charakterze gromadzenia takich danych osobowych. Każdy klient, który zdecyduje się zarejestrować na stronie internetowej naszej firmy, zostanie poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do celów zamówionej usługi, którą jest nic innego jak świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oferowanych na stronie internetowej. 


1.3 Klient/użytkownik może skorzystać, w odniesieniu do danych zebranych w sposób przewidziany w poprzednim akapicie, z praw uznanych w art. 15-21 rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu i zautomatyzowanych decyzji indywidualnych, w stosownych przypadkach. Prawa, o których mowa w poprzednim akapicie, mogą być wykonywane przez każdego klienta za pomocą formularza wykonywania praw, o który należy poprosić pocztą elektroniczną. Pisemny i podpisany wniosek można przesłać pocztą na następujący adres: AZUL YACHTS PALMA, SL z siedzibą pod adresem C/ JARDINES DE SAN TELMO, 16, załączając w obu przypadkach kserokopię dowodu osobistego klienta. 


1.4 Zautomatyzowane przetwarzanie, któremu podlegają wszystkie dane osobowe zebrane w wyniku żądania, korzystania, zawierania umów na dowolny produkt lub usługę lub jakiejkolwiek transakcji lub operacji przeprowadzonej za pośrednictwem tej strony internetowej, ma na celu przede wszystkim utrzymanie stosunku umownego z właścicielem tej strony internetowej.


1.5. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie reklam naszych usług i produktów. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane do zarządzania wysyłaniem reklam drogą tradycyjną lub elektroniczną. Adresy e-mail i dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi zapytań przesyłanych nam tą drogą. Przepisy art. 22.1 i 22.2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, zmienionej art. 4 dekretu królewskiego z mocą ustawy 13/2012, mają zastosowanie w odniesieniu do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zarządzania wysyłaniem reklam.


1.6. Podmiot gwarantuje poufność danych osobowych. Spółka i/lub Podmiot ujawni jednak właściwym organom publicznym dane osobowe i wszelkie inne informacje będące w jej posiadaniu lub dostępne za pośrednictwem jej systemów i wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie w danym przypadku. Dane osobowe mogą być przechowywane w plikach należących do AZUL YACHTS PALMA, SL nawet po zakończeniu relacji sformalizowanych za pośrednictwem strony internetowej firmy, wyłącznie w celach wskazanych powyżej, a w każdym razie w prawnie ustalonych okresach, do dyspozycji organów administracyjnych lub sądowych.


ŹRÓDŁO DANYCH

Osoba zainteresowana.